De statuten bepalen dat het aantal leden in principe onbeperkt is.
We onderscheiden de  9 stichtende Leden, de 2 beschermheren  en de overige opgenomen leden.
Het bestuur van de Orde dient steeds uit minstens zes personen te bestaan, waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De voorzitter van de Orde is bij voorkeur een medicus.

 

De stichtende leden...

zijn de personen die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben bij de viering 500 jaar Triverius in 2004.
Meer in het bijzonder zijn het de personen die in vergadering van 22 augustus 2005 besloten hebben tot de oprichting van de Orde.
Dit zijn, in alfabetische volgorde: Lieven Bauwens, Sylvain De Lange, Ludwig De Temmerman, André Premereur, Marleen Roman, René Van Ongevalle, Willy Van Schoorisse, Marcel Van Snick en Lucie Verachten.

Het Bestuur...

Voorzitter van de Orde : dr. Lieven Bauwens

Dr. Lieven Bauwens, die ook betrokken was bij de organisatie van verschillende activiteiten in het vieringsjaar 2004, werd unaniem verkozen tot voorzitter.
Dr. Bauwens was de organisator van medische colloquia in het kader van de viering en was samen met René Van Ongevalle de motor achter de deelname van het geneesherenkorps tijdens de Triveriusstoet.
Als medicus is Dr. Bauwens erfgenaam van Dr. Triverius en hij stelt zich ook tot doel alles in het werk te stellen om de figuur van Triverius blijvend in herinnering te houden.
Het is nog altijd zijn droom om in Brakel een standbeeld op te richten ter ere van Dr. Triverius.

 

Erevoorzitter dr. René Van Ongevalle († in memoriam)

Tijdens één van de vele werkvergaderingen van de Organisatie Triverius 500, is dr. René Van Ongevalle (†) eigenlijk als eerste met de idee voor een Orde van Triverius op de proppen gekomen. René was vanaf einde 2002 betrokken bij de organisatie van het Triveriusjaar. Hij lag aan de basis van de uitgave van het schitterende boek over Triverius, waarvoor hij eminente wetenschappers wist aan te trekken als auteur en waarvan hij samen met Lucie Verachten de eindredactie waarnam; hij lag evenzeer aan de basis van de tentoonstelling ‘instrumenten van pijn en hoop’. Zijn ruime ervaring en uitgebreide vrienden- en kennissenkring waren van onschatbare waarde.Op de stichtingsvergadering van 3 oktober werd hij door de bestuursleden van de Orde unaniem voorgedragen als erevoorzitter.

 

Ondervoorzitter Ludwig De Temmerman

Ludwig was ondervoorzitter van de GHK van 1992 tot 2002. Vanaf 2002 werd hij voorzitter. Samen met de burgemeester was Ludwig de initiatiefnemer van de viering Triverius 500. Hij was de drijvende kracht en de motor achter de ganse Triveriusviering. Hij was de samensteller en de co-ordinator van het ambitieuze vieringsprogramma, en de hyperactieve duizendpoot voor de Organisatie Tribverius 500.

 

Secretaris André Premereur

– secretaris van de Geschied- en Heemkunde Kring sinds 1992 – secretaris Organisatie Triverius500 – secretaris van de Orde. Tijdens de organisatie van het Triveriusjaar ontplooide André Premereur zich als een veelzijdig secretaris die de organisatie in goede banen wist te leiden. Zo onderhield hij de contacten met de sponsors, en was de architect van de Heemdag. Via zijn verslagen van de vergaderingen hield hij iedereen nauwgezet bij de les met zijn beruchte “To do” lijstjes.

 

Penningmeester Marleen Roman

Marleen was ook het financiële brein bij de Organisatie Triverius 500 en wist de hele organisatie financieel in goede banen te leiden. Marleen groeide op in de Dr. De Drijverestraat en is de nicht van Paul Baguet, stichter van de Heemkring Triverius.

 

Bestuursleden

 

Sylvain De Lange († in memoriam)

Sylvain stond in 1970 mede aan de wieg van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius. Hij was lid van de Werkgroep Triverius 500, en schreef één van de hoofdstukken in het werk over Hieremias Triverius Brachelius.

 

Willy Van Schoorisse

Willy is bestuurslid van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, en vertegenwoordigt er Horebeke. Het is de man op wie we rekenen om ooit het museum van de heemkring op te starten. Bij de Organisatie Triverius 500 was Willy manusje-van-alles, op wie telkens weer een beroep mocht gedaan worden. Hij is mede-oprichter en bestuurslid van de Orde van Triverius.

 

Marcel Van Snick

Schepen van Cultuur Marcel Van Snick was eveneens van bij de aanvang actief verbonden aan de Werkgroep Triverius 500. Er wordt op hem gerekend om ook de Orde van Triverius in goede culturele banen te leiden. Hij is mede-oprichter en bestuurslid van de Orde van Triverius

  

Lucie Verachten.
Lucie Verachten vervoegde de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius in 1992. Bij de Organisatie Triverius verzorgde ze samen met René Van Ongevalle de eindredactie van het boek. Zij is tevens de ontwerper van de medaille die aan de ordeleden werd overhandigd. Lucie is de historica in de groep en van haar wordt veel verwacht in verband met het onderzoek naar de historiek van de familie De Drivere in Brakel. Zij vond reeds verschillende De Driveres die schepenen waren van Nederbrakel in de 15de en 16de eeuw en vermoedelijk tot de familie van Triverius behoorden.

 

De Beschermheren...
Beschermleden van de Orde van Triverius:

 


De heer Herman De Croo, burgemeester van Brakel

Burgemeester Herman De Croo heeft Triverius altijd al een warm hart toegedragen. Zo was hij van bij de start in 1970 van wat nu de ‘Geschied- en Heemkundige Kring Triverius’ heet, toen nog “Heemkring Triverius”, erelid en beschermheer.Hij gaf ook de eerste impulsen om in 2004 de jubileumviering Triverius 500 op het getouw te zetten. Voor al onze activiteiten konden we rekenen op zijn enthousiaste medewerking. Onder zijn impuls kregen we de steun van belangrijke sponsors als de Nationale Loterij, Baxter, UCB Pharma en Janssen Pharmaceutica. En bij de oprichting van de Orde van Triverius heeft hij evenmin geaarzeld om zijn naam te verbinden aan deze nieuwe vereniging, en aanvaardde hij de functie van beschermheer.Als burgemeester van Brakel komt het lidmaatschap hem ook toe als vertegenwoordiger van het schepencollege en van de gemeenteraad

 

De heer Louis Tobback, burgemeester van Leuven

De heer Louis Tobback, burgemeester van Leuven, waar dr. Triverius tenslotte het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht, heeft aanvaard beschermheer te zijn van de Orde. We herinneren ons nog levendig zijn boeiend betoog tijdens de opening van het Triveriusjaar 2004 in Brakel en zijn oproep om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de rol van Triverius aan de Leuvense universiteit.

 

De leden ...

Alle bestuursleden van de Geschied- en Heemkundige Kring

Omwille van hun dagdagelijkse inzet binnen de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, en dus – overeenkomstig de doelstellingen van de Orde - bijdragend tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius, werden de bestuursleden van de Geschied- en Heemkundige Kring opgenomen in de Orde. De werkgroep Triverius 500 kon steeds op de steun rekenen van de GHK voor de verschillende organisaties in het jubileumjaar. Dat ging van het meehelpen bij het verzorgen van de publiciteit, tot de inzet van de leden bij de praktische organisatie, van parkeerwachter tot hulp bij de recepties. De Werkgroep Triverius 500 was onvoldoende in aantal om al die praktische taken te vervullen. Tevens kon de Werkgroep steeds terugvallen op de GHK om moeilijke perioden met succes te overbruggen.

 

Paul Baguet († in memoriam)

Paul richtte samen met Frans Van De Mergel de heemkring op. Jarenlang nam hij ook de functies van secretaris en penningmeester waar. Hij droeg dan ook terecht de eretitel van ere-secretaris-penningmeester.

 

Odar De Bock

Odar is bestuurslid van de Geschied- en Heemkundige Kring sinds 1985, en neemt er sinds 1996 de functie van penningmeester op zich.

 

Rudy De Mets

Rudy is bestuurslid sinds 2003, en is momenteel verantwoordelijke voor het documentatiecentrum.

 

Frank Dendauw

Frank trad eveneens in 1992 toe tot het bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring. Tot 2004 was hij verantwoordelijk voor het documentatiecentrum, en hij verzorgt momenteel de ledenadministratie.

 

Luc De Ruyver († in memoriam)

Luc is sinds 1977 gewaardeerd bestuurslid van de GHK, hij heeft zijn sporen vooral verdiend bij het aanleggen van verzamelingen in het documentatiecentrum.

 

Jeroen De Temmerman

De jongste telg in het bestuur van de GHK is Jeroen De Temmerman. Voor de praktische organisatie van de activiteiten van de GHK en vorig jaar voor de activiteiten in het kader van Triverius 500, kan er steeds op hem gerekend worden.

 

Robert D'Haeyer

Robert trad toe tot het bestuur in 2003. Op hem wordt vooral gerekend om de informatisering van onze verzamelingen te co-ordineren. Robert was ook steeds op post voor de praktische regelingen van de activiteiten van Triverius 500.

 

Marc Maroye

Vanuit Lierde kwam Marc Maroye in 1993 het bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring vervoegen. Naast zijn gesmaakte bijdragen in het tijdschrift van de GHK, neemt Marc ook nog de eindredactie van het tijdschrift op zich.

 

André Vandenhaute

André was er ook bij van bij de oprichting van de Kring in 1970. André is de humoristische noot op de vergaderingen, en de man bij uitstek om interessante items op de kop te tikken.

 

Stefaan Van Steenberge

Eveneens uit Lierde komt Stefaan Van Steenberge. Hij is effectief bestuurslid van de heemkring sinds 2003, maar was daarvoor al nauw betrokken bij de werking van de kring: naast gewezen-webmaster van de gemeente Lierde en momenteel bezieler van het Netwerk Brakel-Lierde-Horebeke project, is hij namelijk ook de webmaster en sociale media beheerder van de Geschied- en Heemkunde kring en de Orde. Ook voor de Organisatie Triverius 500 ontwierp hij de schitterende webstek waarop de actualiteit van de viering op de voet werd gevolgd. 

Marc Van Trimpont
Marc is auteur van diverse werken en is bestuurslid van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius sinds 1994. Hij is dan wel voorzitter van de Geraardsbergse Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium, maar de voedingsbodem daarvoor heeft hij in Brakel gevonden.


De Stichting Keizer Karel

De Stichting Keizer Karel heeft een bijzondere rol gespeeld in de viering Triverius 500. Vertegenwoordigers van S.K.K.G. werkten mee aan de voorbereidingen van alle activiteiten.

Jan Ramaekers

Hun secretaris, Jan Ramaekers, maakte deel uit van de Werkgroep Triverius 500. Jan was vooral de bouwer van de historische stoet en we hopen dat hij dat in 2009 nog eens wil over doen.

 

Henri Volckaert

Jan werd daarvoor van dichtbij gecoached door Henri Volckaert die met hem in nachtelijke uren terug naar Gent reed na weeral eens een lastige en vermoeiende vergadering in Brakel.

 

Nico Boebaert

Nico Boebaert was in 2004 het gezicht en de persoon van Triverius, en trad als dusdanig op bij diverse gelegenheden. Vooral zijn vertolking in de historische stoet zal ons nog lang bijblijven.

 

Luc Delvaux

Luc Delvaux, lid van S.K.K.G. en gehuwd met een Brakelse, is het ideale bindmiddel tussen onze beide verenigingen. Luc zal in de toekomst de figuur van Triverius vertolken.

 

Johny Wante

Om de goede samenwerking tussen de S.K.K.G. en de Werkgroep Triverius 500 – en nu ook de Orde van Triverius – te benadrukken, hebben we de S.K.K.G. alle eer willen betuigen om ze als vereniging op te nemen in de Orde. De Stichting wordt vertegenwoordigd door Johny Wante.

 

Wetenschappelijke Vereniging Triverius uit Zottegem

Een andere vereniging die meer dan dertig jaar geleden is opgericht ter ere van dr. Triverius is de Wetenschappelijke Vereniging Triverius uit Zottegem.

 

Christian Bossuyt

Stichter van die vereniging is dr. Christian Bossuyt. Omdat hij op die wijze ook bijgedragen heeft tot het levendig houden van de naam Triverius werd hem het lidmaatschap van de Orde aangeboden.

 

Marleen Hanssens

Huidig voorzitter van die vereniging is dr. Marleen Hanssens. Als lid van het Beschermcomité Triverius 500 diende de Wetenschappelijke Vereniging Triverius enige financiële zuurstof toe aan de Organisatie Triverius 500, en nam anderzijds actief deel aan de activiteiten zoals medische colloquia en de historische stoet.

 

Andere verdienstelijke leden

Dr. Wilfried Cornette

Dr. Wilfried Cornette heeft in 2004, samen met dr. Van Ongevalle die prachtige tentoonstelling ‘Instrumenten van pijn en hoop’ opgezet. Een gesmaakte tentoonstelling die niet minder dan zes weken heeft gelopen.

 

Dr. Kris Cooman

Dr. Kris Cooman maakte deel uit van de Werkgroep Triverius 500; hij deed opzoekingen naar de werken van Triverius en schreef er een gesmaakt hoofdstuk over in het boek Hieremias Triverius Bracchelius.
Dr. Kris Cooman werd door het weekblad ' De Huisarts' in februari 2006 beloond met een eerste prijs. Een waarderingsprijs voor iemand die in zijn praktijkstudie blijk heeft gegeven van de capaciteit om huisartsgeneeskunde en wetenschappelijk werk met elkaar te verbinden.

 

Gaston Cosijns


De activiteiten van de Werkgroep Triverius 500 hebben in 2004 veel bijval gekend. Zonder de nodige logistieke steun van de gemeente Brakel was dit niet mogelijk geweest. Hiervoor hebben we steeds de enthousiaste steun gekregen van gemeentesecretaris de heer Gaston Cosijns. De keuze van de gemeentesecretaris is tevens een eerbetoon aan het gemeentepersoneel die bij tal van activiteiten een enthousiaste steun verleende.

 

Myriam Cosijns

Ook vanuit de Brakelse Culturele Raad hebben we steeds alle steun en sympathie genoten bij al wat we ondernomen hebben. Voorzitster Myriam Cosijns heeft hierin een cruciale rol gespeeld. De Werkgroep Triverius 500 was trouwens een werkgroep van de Gemeentelijke Culturele Raad. Die Raad was zeer belangrijk als doorgeefluik van de financiële steun via de begroting van de Culturele Raad. Met de keuze van Myriam Cosyns als lid van de Orde van Triverius willen we onze erkentelijkheid betonen tegenover het bestuur en de Algemene Vergadering van de Culturele Raad Brakel..

 

Hans Bracquené

De heer Hans Bracquené beschouwen we als Brakels ambassadeur in Leuven, die andere verblijfplaats van dr. Triverius. We rekenen er op dat hij er over waakt dat de nagedachtenis van deze beroemde Brakelaar wordt in ere gehouden te Leuven.

 

Marijn De Valck

We waren zeer gelukkig dat we in 2004 ook konden rekenen op de volle steun en medewerking van een andere beroemde Brakelaar, de heer Marijn De Valck. We herinneren ons Marijn vooral als de stem van Triverius op het Triveriusconcerto in Opbrakel maar ook bij andere activiteiten mochten we rekenen op zijn gewaardeerde aanwezigheid en steun. Zijn verknochtheid aan Brakel deelt Marijn met onze beroemde Triverius en is samen met hem fier “Brachelius” of Brakelaar te zijn.

 

Eric Van Cauwenberge

V.V.V. Toerisme Brakel was eveneens een zeer belangrijke sponsor van het Triveriusjaar. Voorzitter Eric Van Cauwenberge toonde ons tevens de weg in de jungle van de reklamewereld en hoe we andere belangrijke sponsorcontracten konden in de wacht slepen.

 

Wim Saeyens

Brouwerij De Graal bracht in 2004 het Triveriusbier uit. In samenwerking met de smaakpapillen van een paar leden van de Werkgroep Triverius 500 heeft Wim Saeyens een uniek tarwebier gebrouwen. Wij vonden het eigenlijk niet meer dan normaal dat het bier een eerste prijs wegkaapte bij een bierwedstrijd in Denemarken.Wim gaat internationaal met het Triveriusbier en draagt op die wijze bij tot de verspreiding van de naam Triverius tot ver buiten de landsgrenzen.

 

Christine Lampaert

Christine Lampaert van de Kaasboerderij Sint-Michaëlshoeve in Michelbeke, stelde een bijzonder milde en smaakvolle Triveriuskaas samen. De naam Triverius wordt op die manier verbonden met een gezonde kaas versterkt met het heilzame waterkers, en wordt de naam van Triverius gepromoot.

 

Rudy De Pooter


Onze erkentelijkheid gaat ook naar toneelvereniging Die Bronne en haar voorzitter Rudy De Pooter. De vereniging bracht tijdens het Triveriusjaar het bijzonder succesvolle stuk “De ingebeelde zieke” van Molière, voor de gelegenheid helemaal in het teken van de Triveriusviering. Met de keuze van Rudy wil de Orde haar erkentelijkheid tegenover het bestuur en de leden betuigen.

 

Nieuwe leden

Op zaterdag 27 januari 2007 werden 2 nieuwe leden opgenomen in de Orde.


Professor Dr. Robrecht Van Hee

Professor Dr. Robrecht Van Hee heeft in zijn professionele loopbaan de link gelegd tussen de geneeskunde en de geschiedenis. Van opleiding is Robrecht Van Hee chirurg.
Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen en tevens diensthoofd van de afdeling heelkunde van het AZ stuivenberg Antwerpen.
In de loop der jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd op de geschiedenis van de geneeskunde ten tijde van de Renaissance. Hij is directeur van het Instituut voor de geschiedenis van de geneeskunde.
Hij is een groot kenner van Vesalius. Het is dan ook niet voor niets dat hij in 2006
het peterschap van Vesalius op zich nam in de verkiezing van de grootste Belg.
Professor Dr. Van Hee heeft ook de werken van Triverius bestudeerd. In 1991 publiceerde hij een artikel over de Renaissance-geneesheer uit Vlaanderen. In het boek dat naar aanleiding van het Triveriusjaar gepubliceerd werd, schreef hij een artikel over Triverius' ideeën over de aandoeningen van het menselijk lichaam. En in oktober vorig jaar onderhield hij ons over het dieet, de evacuaties, de koortsende ziekten en andere medische wijsheden zoals deze in de werken van Triverius beschreven worden.

Marc Carlier

Marc Carlier Brachelius, de Brakelaar die Parikenaar werd maar dat ligt ook
in Brakel. Marc nam aan enkele voorbereidende vergaderingen deel van de Werkgroep Triverius 500 die de viering van Doctor Triverius op poten zette.
Zonder echt lid te zijn van de werkgroep droeg hij als losse medewerker daadwerkelijk zijn steentje bij tot het welslagen van de festiviteiten. Hij stond steeds klaar om hulp te bieden en knopen te ontwarren en ook al eens om te bemiddelen wanneer er moeilijkheden waren. Zijn inbreng voor het Triveriusconcerto was zeer waardevol. Het belangrijkse wapenfeit was evenwel het ontwerp van hoes van de CD van het Triveriusconcerto. Het merkwaardige is wel dat dit ontstond in de nachtelijke uren. Maar ja, is de muze ook niet
een nachtelijk verschijnsel?

Op zaterdag23 januari 2010 werden 3 nieuwe leden opgenomen in de Orde.

Stefaan Devleeschouwer

Reeds in het verleden kregen alle activiteiten van de Orde en van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius steeds zijn enthousiaste steun en medewerking.
Bij de organisatie van de tweede editie van de Triveriusstoet 2009 maakte hij van bij het begin deel uit van de werkgroep. Zijn inzet was onmisbaar voor een vlot verloop en welslagen van deze tweede editie. Hij bracht nieuwe ideeën aan en zorgde mede voor de vlot lopende contacten met het college van burgemeester en schepenen van Brakel, en met de Brakelse gemeentelijke diensten. Hij slaagde er ook in om het schepencollege er toe te bewegen mee op te stappen in de stoet.
Naar wij vernemen uit één van de mailtjes van burgemeester Herman De Croo zal hij ook de drijvende kracht zijn voor het op te richten Triveriusmonument te Brakel!
Om al deze redenen heeft het bestuur besloten de heer Stefaan De Vleeschouwer, schepen van Cultuur en Onderwijs te Brakel, op te nemen als nieuw lid in de Orde van Triverius.

 

Jan Martens

Met zijn dagdagelijkse inzet binnen de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius draagt hij eveneens bij tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius. Voor alle activiteiten kan het bestuur van zowel de Orde als van de heemkring steeds rekenen op zijn steun en medewerking. Sinds 2009 maakt hij zelf ook deel uit van het bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius.
Ook bij de tweede editie van de Triveriusstoet was zijn logistieke bijdrage onmisbaar: voor een aantal logistieke problemen (in casu met de paarden) konden we bij hem terecht. De oplossingen die hij aanbood en beloofde werden steeds correct nagekomen.
Om deze redenen heeft het bestuur besloten de heer Jan Martens op te nemen als nieuw lid in de Orde van Triverius.

 

Erik De Koekelaere

Zaal Ter Elst is ieder jaar weer de sympathieke gastheer voor het eetfestijn dat de Orde van Triverius organiseert in samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius.
Bovendien bracht beenhouwerij De Koekelaere in januari 2007 een nieuw culinair produkt op de markt: de Triverius-worst. Een aantal recepties werden trouwens al gesponsord met een veelheid van dit culinaire hoogstandje, dat niet misstaat naast de reeds bestaande Triveriusprodukten: de Triveriuskaas, het Triveriusbier en de ‘Spirit Triverius’.
De naam Triverius wordt op die manier verder gepromoot in onze streek.
Om deze redenen heeft het bestuur besloten de heer Erik De Koekelaere op te nemen als nieuw lid in de Orde van Triverius.

 

Op zaterdag22 januari 2011 werden 2 nieuwe leden opgenomen in de Orde.

Frans Roman

Frans Roman, een kracht waar steeds kan op gerekend worden bij de praktische organisatie van activiteiten zowel bij de Geschied- en Heemkundige Kring als bij de Orde. Bij de organisatie van de historische stoet in 2009 was hij een onmisbare schakel in de logistieke steun voor deze activiteit.
Sinds begin 2007 is Frans ook lid van het bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring.
Met zijn inzet en zijn medewerking draagt hij in grote mate bij tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius.
Om deze redenen heeft het bestuur besloten de heer Frans Roman op te nemen als nieuw lid in de Orde van Triverius.

 

Johan Hanselaer

Johan Hanselaer, historicus en lid van de Stichting Keizer Karel Gent. Hij is gespecialiseerd in de boekdrukkunst tijdens het Ancien Régime.
Zoals gezegd verraste Johan ons afgelopen 8 oktober met een uitermate boeiende lezing over de boekdrukkunst in de 15de en 16de eeuw, en de verspreiding van de boeken van Triverius.
Uit een grondige studie van de keuze van de uitgevers-drukkers van de werken van Triverius, heeft Johan voor ons heel wat nieuwe en interessante conclusies kunnen trekken.
Ook de wijze waarop gedrukt werd, de opdrachten in de werken van Triverius, en de indicaties van de uitgevers, brachten een aantal nieuwe bijzonderheden aan over Triverius en zijn tijd. Die bevindingen koppelde Johan in zijn lezing aan de eerder schaarse gegevens waarover we beschikken van de figuur van Triverius. Wij putten hieruit de hoop om in de toekomst door verdere studie nog meer aan de weet te komen over die grote historische Brakelse figuur.
Omwille van zijn bijdrage in het historisch onderzoek naar de figuur van Triverius heeft het bestuur besloten de heer Johan Hanselaer op te nemen als lid in de Orde van Triverius.

 

Op zaterdag21 januari 2012 werden 3 nieuwe leden opgenomen in de Orde.

Mieke De Prijck

Op Mieke De Prijck kan altijd een beroep gedaan worden bij activiteiten van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius én van de Orde van Triverius. Sinds begin 2007 maakt ze deel uit van het bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring, en heeft zich zeer sterk geëngageerd in alles wat Zegelsem betreft.
Bij de organisatie van activiteiten van de Geschied- en Heemkundige Kring kunnen we steeds rekenen op haar hulp. Ook in het ordenen en digitaliseren van onze verzamelingen speelt Mieke een onmisbare rol.
Ook bij de laatste organisatie van de Triveriusstoet in 2009 konden we op haar een beroep doen om het verloop van die dag in goede banen te leiden.
Door die dagdagelijkse inzet draagt Mieke De Prijck bij tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius.
Om deze redenen heeft het bestuur besloten mevrouw Mieke De Prijck op te nemen als lid in de Orde van Triverius.

Jean-Pierre Hoebeke

Het is bijna onbegonnen werk om de bijdrage die Jean-Pierre Hoebeke levert aan de verdere groei van de Geschied- en Heemkundige Kring volledig te omschrijven.
Zijn eigen bestand met genealogie-gegevens is fenomenaal en groeit nog dagelijks aan, en al die gegevens stelt hij ter beschikking van de Geschied- en Heemkundige Kring.
Ontelbare mensen die ons documentatiecentrum, soms bij toeval, bezochten vertrokken na een paar uur vaak met een schat aan genealogische gegevens waar ze anders maanden opzoekingswerk zouden voor nodig gehad hebben. Op dezelfde wijze beantwoordt hij e-mails van genealogen die de Geschied- en Heemkundige Kring ontdekt hebben via het internet; vaak komen die aanvragen uit het buitenland.
Op woensdagnamiddag staat hij ter beschikking van wie op zondag niet de tijd heeft om het documentatiecentrum te bezoeken.
Waar de microfilms te kort schieten vult Jean-Pierre de hiaten op. Ontelbare registers BS heeft hij al gefotografeerd en elektronische klappers opgemaakt om de opzoekingen te vergemakkelijken.
Tenslotte mogen we zeker niet vergeten te vermelden dat hij de Triveriusgedachte tot over de taalgrens brengt. De contacten met de aangrenzende Waalse gemeenten, waar genealogen dikwijls op zoek zijn naar voorouders uit de Vlaamse Ardennen, - of omgekeerd - verlopen zeer hartelijk, met een zeer intense uitwisseling van gegevens.
Om al deze redenen heeft het bestuur besloten de heer Jean-Pierre Hoebeke op te nemen als lid in de Orde van Triverius.

Jacques Van der Zwalmen

Jacques Van der Zwalmen kan je elke zondagmorgen terugvinden in het documentatiecentrum van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, waar hij orde probeert te scheppen in onze verzamelingen. Het is een monnikenwerk, en hij neemt dat werk nog vaak mee naar huis.
Jacques heeft een hart voor Triverius en nooit wordt tevergeefs een beroep op hem gedaan. Zijn dienstbaarheid is haast grenzenloos en hij is een echte “Triveriaan”. (ter verduidelijking: “Triveriaan is een woord dat blijkbaar steeds meer ingang begint te vinden binnen onze vereniging, en misschien mogen we dat stilaan beginnen officialiseren).
Ook Jacques draagt de Triveriusgedachte uit tot over de gemeentegrenzen, en maakt er publiciteit voor onze vereniging. Net als Jean-Pierre is Jacques geen bestuurslid in naam, maar is het eigenlijk wel in feite. Jacques is bovendien beschermheer van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius.
Om deze redenen heeft het bestuur besloten de heer Jacques Van Der Zwalmen op te nemen als lid in de Orde van Triverius.

Op zaterdag 19 januari 2013 werd 1 nieuw lid opgenomen in de Orde.

Dr. Winfried Driver

Zijn opname in de Orde van Triverius wordt gerechtvaardigd door het simpele feit dat Winfried een directe afstammeling is van onze beroemde voormalige inwoner van Brakel, Hieremias De Dryvere alias Hieremias Triverius 'Brachelius'.
Dr. Winfried Driver (°1934 Keulen) uit het Duitse Nettetal is een afstammeling in de tiende generatie.

 

  

Het bestuur van de Orde heeft in vergadering van 6 november 2014 beslist om niet minder dan vijf kandidaten voor te dragen voor opname in de Orde

Op zaterdag 24 januari 2015, tijdens de Algemene Jaarlijkse Vergadering,  werden de volgende 5 leden opgenomen:

Rosa VAN DER SCHUEREN

Rosa Van De Schueren is de nicht van Professor Gerard Van Der Schueren (1908-1978), en dat is de man die in 1954 in de “Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Geneeskunde” een belangrijke studie schreef over Triverius: "De Drivere Jeremias, een zeventiendeeuwse hoogleraar in de medicijnen aan het studium
generale Lovaniense”. Het artikel van Prof. Van Der Schueren over Triverius is veel meer diepgaand dan de geschriften van Theo Brakels
Gerard Van Der Schueren was ook de persoon die er voor zorgde dat Triverius niet in de vergetelheid belandde aan de Leuvense Universiteit door één van de anatomiezalen de Triveriuszaal te dopen.
Door een samenloop van omstandigheden woont Rosa Van Der Schueren, nicht van Gerard, in de voormalige woning van Theo Brakels.
Rosa en haar echtgenoot Willy Van Der Linden steunen al lange tijd alles wat met Triverius te maken heeft.
Als dank daarvoor, en ook om op die wijze erkentelijk te zijn tegenover Gerard Van Der Schueren wordt Rosa Van Der Schueren opgenomen in de Orde.

 

Cathy BOURGEOS

Cathy Bourgeos wordt omschreven als “de ontdekking van het jaar 2014” voor de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius.
Cathy, die professioneel vormgeefster is, bood zich medio 2014 spontaan aan om de lay-out te verzorgen van het boek over de geschiedenis van de Congregatie van Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Deftinge, boek uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring volledig te omschrijven. Een taak waar ze cum laude in geslaagd is.
Daarna nam ze de lay-out van het tijdschrift “Triverius” onder handen, waarvan het bestuur eerder had beslist om het vanaf januari 2015 uit te geven in kleur op A4-formaat. We hoorden hierop alleen maar laaiend enthousiaste reacties.
Cathy is inmiddels opgenomen in het bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius en zal zich verder inzetten voor het tijdschrift en meewerken aan onze toekomstige activiteiten.
Door haar inzet zal Cathy blijvend bijdragen tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius.
Om deze redenen heeft het bestuur besloten om Cathy Bourgeos op te nemen als lid in de Orde van Triverius.

 

José DE POORTER

Bij de organisatie van het Triverius-evenement 2014 heeft de Stichting Keizer Karel Gent opnieuw een bijzondere rol gespeeld. Samen met Jan en Johnny heeft José De Poorter zich gedurende bijna anderhalf jaar ingezet en meegewerkt aan het welslagen van het evenement 2014.
Niet minder dan twaalf voorbereidende vergaderingen zijn er geweest, waarbij José zijn metgezellen vanuit Drongen en Lovendegem naar Brakel bracht, en hen in de late uren terug naar huis bracht, na soms toch wel vermoeiende vergaderingen waarin hij zelf telkens een actieve inbreng had.
Als “Lodewijk van Vlaanderen” nam José deel aan de historische stoeten van 2004 en 2009, én aan de optocht van 2014 die de plechtige opening van de medisch-historische tentoonstelling omkaderde. Dat maakt dat José zich dus uiteindelijk al sinds 10 jaar verdienstelijk maakt in het verder bekend maken van de figuur van Triverius.
Om al deze bijdragen heeft het bestuur van de Orde beslist om José De Poorter op te nemen als lid in de Orde van Triverius.

 

André VANDEWALLE

Via onze voorzitter zijn we vorig jaar in contact gekomen met André Vandewalle. En we hebben al snel geleerd dat we op André nooit tevergeefs een beroep doen.
André maakte zich al snel onmisbaar bij de verhuis van de verzameling medische instrumenten van dokter Cornette naar de oude klaslokalen van Viso Cor Mariae en vandaar naar de kloosterkerk. Ook bij de verdere voorbereidingen op het Triveriusevenement en op de dag de opening van de tentoonstelling was André druk in de weer.
Sindsdien stelt hij zijn ervaring in het Brakelse verenigingsleven en zijn technische achtergrond ten dienste van onze activiteiten; meer bepaald heeft hij ons al grote diensten bewezen bij het onderhoud van de kloosterkerk en de instandhouding van onze verzameling medisch materiaal aldaar.
Het bestuur van de Orde van Triverius is van oordeel dat André op deze wijze onmiskenbaar en in belangrijke mate heeft bijgedragen tot het levendig houden van de figuur van dokter Triverius, en heeft daarom ook beslist om André Vandewalle op te nemen als lid van de Orde.

 

Jürgen DE METS

Bij de aanloop naar en de voorbereidingen op het Triveriusevenement 2014 was de hulp van de gemeentelijke diensten van Brakel onontbeerlijk. Het succes van deze organisatie werd mede gedragen door de administratieve en logistieke steun vanwege de gemeente-diensten.
De enthousiaste steun die we van gemeentesecretaris Jürgen De Mets mochten ervaren was hierbij bepalend. Jürgen speelde daarbij ook een rol als tussenpersoon en bemiddelaar naar de Brakelse politieke mandatarissen toe.
Samen met het schepencollege en de waarnemend burgemeester zette hij door zijn deelname aan de optocht de opening van het Triveriusevenement de nodige luister bij.
Met de keuze van de gemeentesecretaris als nieuw lid in de Orde van Triverius wil het bestuur tevens een eerbetoon brengen aan het gemeentepersoneel dat enthousiast steun heeft verleend bij de organisatie van het evenement.
Redenen genoeg voor het bestuur om de heer Jürgen De Mets op te nemen als lid van de Orde van Triverius.